Tunnelukkoterapian koulutus

Tunnelukkoterapian koulutusohjelma 2022
Helsinki / Oulu / Etäopetus

Koulutusohjelmien aikataulut keväälle 2022 on nyt julkaistu

Skeematerapian koulutusohjelma on uudistunut! Samalla on muuttunut myös koulutuksen nimi. Tunnelukkoterapia on skeematerapian suomalainen, käytännönläheinen versio, jonka juuret ovat vahvasti skeematerapian perusteissa. Tunnelukkoterapiassa ei rajoituta skeematerapian menetelmiin, vaan työskentelymallia laajennetaan perinteisen skeematerapian ulkopuolelle. Esimerkiksi läsnäoloharjoittelulla ja kehollisilla menetelmillä on oma erityinen merkityksensä. Myös mielikuvaharjoittelussa käytetään uudenlaisia harjoitteita, joilla pyritään entistä tietoisempaan aikuisuuteen ja rakkaudellisempaan suhtautumiseen sisäistä lasta kohtaan. Tunnelukkoterapia tarjoaa skeematerapiaa syvällisempiä menetelmiä henkiseen kasvuun.

Uutta koulutuksessa on se, että osallistujat työstävät omia tunnelukkojaan aktiivisella otteella koulutuksen aikana. Tämä myötävaikuttaa tunnelukkotyöskentelyn sisäistämiseen ja antaa parempia valmiuksia omaan asiakastyöskentelyyn. Tämä edellyttää osallistujalta valmiutta henkilökohtaiseen tunnelukkotyöskentelyyn. Tämän vuoksi ilmoittautumisen jälkeen osallistujan tulee itse arvioida edellytyksiään henkilökohtaiseen työskentelyyn koulutusohjelmassa.

Koulutusohjelma soveltuu kaikille, jotka haluavat perehtyä syvällisemmin tunnelukkoterapiaan ja käyttää sen työmenetelmiä henkilökohtaisessa elämässään ja omassa asiakastyössään. Osallistujia voivat olla esim. erilaista terapeuttista, valmentavaa, ohjaavaa tai neuvovaa ihmissuhdetyötä tekevät terveydenhoito-, sosiaali-, koulutus- ja hyvinvointialan työntekijät, esimiehet ja yrittäjät. Pohjakoulutuksen suhteen ei ole erityisiä pääsyvaatimuksia. Vahva kiinnostus aiheeseen ja halu perehtyä työmenetelmiin ovat ensisijaisen tärkeitä lähtökohtia. Keskeistä on kiinnostus omaan henkiseen kasvuun.

Koulutus sisältää 6 koulutuspäivää. Työskentelyä tehdään myös varsinaisten koulutuspäivien ulkopuolella. Koulutuspäivät toteutetaan noin kuukauden välein. Koulutusryhmät käynnistyvät vuoden 2022 alkupuolella ja erilliset ryhmät toteutetaan Helsingissä ja Oulussa. Kumpaankin ryhmään voi osallistua lähiopetuksen lisäksi myös etänä. Koska poikkeusolot näyttävät helpottavan, erillistä etäryhmää ei toteuteta, vaan Helsingin ja Oulun ryhmiin voi osallistua myös täysin etänä. Mikäli poikkeusolojen vuoksi lähiopetuspäiviä ei kyettäisi toteuttamaan, ne järjestetään aikataulun mukaisesti etäopetuksena Zoom-sovelluksen avulla.

Koulutus etenee samalla tavalla kuin asiakkaan kanssa tehtävä tunnelukkoterapia. Osallistujat toimivat erilaisissa pariharjoituksissa sekä terapeutin/valmentajan että asiakkaan roolissa. Koulutuksen pariharjoitukset tehdään lähtökohtaisesti oman parin kanssa koulutuspäivien ulkopuolella. Parit jaetaan koulutuksen alussa.

Koulutus lähtee liikkeelle läsnäoloharjoittelusta. Se luo hyvän pohjan terapiatyöskentelylle. Koulutuksessa harjoitellaan erilaisten harjoitusten ohjaamista käsikirjoituksen pohjalta sekä vapaasti ohjattuna. Koulutuksessa opetellaan olemaan terapeuttina läsnä asiakkaalle sekä auttamaan asiasta olemaan läsnä omille tunteilleen, kun niitä viriää. Läsnäolon taito on keskeinen taito kaikille ihmissuhdetyötä tekeville. Jotta asiakas voi tulla kuulluksi ja nähdyksi todellisena itsenään, terapeutin/valmentajan tulee itse olla vahvasti läsnä nykyhetkessä.

Tunnelukkoterapia aloitetaan selvittelyvaiheella, johon sisältyy tunnelukkojen, selviytymiskeinojen, lapsuuden kokemusten ja moodien kartoitus. Tämän jälkeen siirrytään moodityöskentelyyn.

Tunnelukkojen tunnistaminen ja kartoittaminen on tunnelukkotyöskentelyn ensimmäinen vaihe. Koulutuksessa opetellaan käyttämään tunnelukkotestiä sekä skeematerapian YSQ-lomaketta tunnelukkojen kartoittamisessa. Osallistujat tekevät myös itse testin sekä täyttävät lomakkeen, jota opetellaan käymään läpi pariharjoituksessa.

Koulutuksessa opetellaan myös auttamaan asiakasta siirtymään mielikuvissa tunnelukkoja aktivoiviin tilanteisiin, esim. tilanteisiin jossa asiakas on vaativa itseään kohtaan, kokee epäonnistuneensa, moittii itseään virheistä tai alistuu ihmissuhteissa. Mielikuvissa tutkitaan tilanteissa herääviä ajatuksia ja tunteita ja sitä, miten ne ohjaavat toimintaan eli selviytymiskeinojen käyttämiseen. Koulutuksessa opetellaan ja harjoitellaan pareittain Aikuisuuden mielipaikka-mielikuvaharjoituksen ohjaamista.

Selviytymiskeinojen tutkimisen jälkeen siirrytään lapsuuden tapahtumien kartoittamiseen. Asiakkaan historiasta etsitään tilanteita ja kokemuksia, jotka ovat myötävaikuttaneet tunnelukkojen syntyyn ja kehittymiseen. Vanhempien vaikutusta tunnelukkojen syntymiseen tutkitaan arvioimalla vanhempien haitallisia toimintatapoja. Koulutuksessa harjoitellaan Lapsuuden mielipaikka -mielikuvaharjoituksen ohjaamista, joka lisää turvallisuuden tunnetta lapsuuden asioiden kohtaamisen helpottamiseksi.

Seuraava vaihe koulutuksessa on selviytymiskeinojen (passiivisuus, hyökkääminen ja välttely) kartoittamiseen perehtyminen. Tähän voidaan käyttää myös sekä testiä että lomakkeita, joita osallistujat täyttävät itsestään ja joiden tuloksia tutkitaan yhdessä oman parin kanssa annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Seuraava vaihe koulutuksessa on perehtyä moodeihin, moodikartan laatimiseen ja sitä kautta moodityöskentelyyn. Moodikartan laatiminen päättää selvittelyvaiheen ja antaa pohjaa tulevalle työskentelylle, siinä tehdään yhteenvetoa koko selvittelyvaiheen työskentelystä. Moodityöskentely on tunnelukkoterapian varsinaista työskentelyä tunnelukkojen avaamiseksi. Moodityöskentelyssä siirrytään tunnelukkokäsitteestä moodikäsitteeseen ja työskentelytapa määräytyy asiakkaan moodien pohjalta.

Moodityöskentelyn keskeisiä harjoitteita ovat Lapsuuden epämukavan tilanteen kohtaaminen sekä Aikuisuuden epämukavan tilanteen kohtaaminen. Näitä menetelmiä harjoitellaan pareittain mielikuvaharjoituksia ohjaamalla. Koulutuksessa tutustutaan laajalti myös muihin tunnelukkojen työstämisen menetelmiin, kuten tarinatyöskentelyyn. Koulutus sisältää video- ja livedemonstraatioita keskeisistä työmenetelmistä.

Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, josta löytyy sekä koulutusmateriaali että erilaiset tehtävät ja lomakkeet. Koulutuspäiviin liittyy sekä ennakko- että kotitehtäviä, joista osa suoritetaan itsenäisesti ja osa parin kanssa. Koulutus on ammatillista täydennyskoulusta. Koulutus ei johda tutkintoon tai erityiseen ammatilliseen pätevyyteen.

Seuraavat koulutusryhmät käynnistyvät vuoden 2022 alkupuolella. Ryhmien koulutuspäivien aikataulut ovat:
Helsinki / Etä: 16.2., 16.3., 12.-13.4., 11.5. ja 8.6.
Oulu / Etä: 9.2., 2.3., 5.-6.4., 4.5. ja 1.6.

Helsingin ja Oulun koulutuspäiviin voi osallistua myös etäyhteyden avulla Zoom-sovelluksen avulla, joten fyysinen läsnäolo koulutuspäivillä ei ole aina välttämätöntä. Mikäli et pääse oman ryhmän koulutuspäivään mukaan, voit osallistua toisen koulutusryhmän koulutuspäivään. Mikäli poikkeustilanne estää koulutuksen järjestämisen lähiopetuksena, järjestetään Helsingin ja Oulun koulutuspäivät etäopetuksena Zoomilla.

Zoomin avulla näet kouluttajan sekä esitysmateriaalin videoyhteyden välityksellä. Voit käyttää tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta koulutukseen osallistumiseen. Liityt koulutukseen video- ja ääniyhteyden avulla, joka mahdollistaa esim. kysymysten esittämisen. Myös chat on käytettävissä koulutuspäivän aikana.

Koulutusohjelman hinta on 1395 euroa (sis. alv 24%). Kurssimaksun voi suorittaa 1-6 erässä. Ensimmäinen maksu erääntyy ennen koulutuksen alkua ja muut koulutuksen aikana. Ilmoittautumisen yhteydessä veloitetaan 100 euron varausmaksu, jota ei palauteta peruutustilanteessa. Koulutus on yksi kokonaisuus, yksittäisiin koulutuspäiviin ei voi osallistua erikseen. Varsinaisen koulutuksen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen valmennukseen ja työnohjaukseen koulutuksen aikana (ei sisälly hintaan).

Koulutuksen järjestää Mentores ja kouluttajana toimii tunnelukkoterapian kouluttaja ja tietokirjailija Kimmo Takanen. Takanen on kirjoittanut tunnelukkoihin liittyen 6 kirjaa, mm. suositun Tunne lukkosi -teoksen, jota on myyty Suomessa jo yli 100 000 kappaletta. Koulutuksessa pääset Suomen parhaan tunnelukkotietämyksen äärelle. Lisätietoa tunnelukoista www.tunnelukkosi.fi.

Hakeutuminen koulutusohjelmaan tapahtuu ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info@mentores.fi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujien palautetta koulutusohjelmasta:

”Koulutus sisälsi riittävästi teoriaa ja käytännöllisiä esimerkkejä sekä hyviä harjoituksia ja pohdintaa. Kouluttaja puhui selkokielellä ja kiinnostavasti antaen paljon esimerkkejä, joiden avulla asiat olivat helposti ymmärrettävissä. Koulutuksesta sain selkeitä käytännön työkaluja omaan asiakastyöhöni. Koulutus tarjosi myös mahdollisuuden itsetutkiskeluun. Voin hyvin suositella koulutusta muille.
Osallistuin koulutukseen kokonaan etäyhteydellä. Koulutukseen kuuluvat pariharjoitukset onnistuivat mielestäni hyvin myös etäyhteydellä, vaikka alkuun asiaa hieman mietinkin. Pariharjoitusten toteuttaminen etäyhteydellä toi toisaalta myös hyvin joustoa aikataulujen yhteen sovittamiseen parin kanssa. Koulutukseen kuului oppimistehtäviä kotitehtävinä ja ennakkotehtävinä ja koulutus koulutuspäivineen ja tehtävineen oli melko tiivis setti. Tehtävää ei kuitenkaan ollut mielestäni liikaa vaan kaikki tehtävät tukivat oppimista ja auttoivat pitämään koulutuspäivien välillä asiat mielessä ja valmistautumaan seuraaviin koulutuspäiviin.
Itse koulutuspäivät etäyhteydellä toimivat myös hyvin ilman kummempia teknisiä hankaluuksia. Itse myös koin jopa helpompana keskittyä opiskeluun kotoa käsin. Kokonaisuudessaan koulutus onnistui etäyhteyden avulla oikein hyvin.”
Anna, sairaanhoitaja, Lohja

”Osallistuin kaikkiin päiviin etänä. Tekniikka toimi hyvin ja opetusta oli helppo seurata myös etänä. En edes kaivannut varsinaista lähiopetusta.”
Mari, valmentaja, kouluttaja

”Koulutus vahvisti käsityksiäni tunnelukoista, niiden vaikutuksista ja niiden syntymekanismeista. Sain varmuutta skeematyöskentelyyn. Moodityöskentely tuli tutummaksi ja voisin sen ottaa näillä tiedoilla osaksi asiakastyötä. Moodien ymmärrys toi lisää syvyyttä ihmisten eri puolien ymmärtämiseen. Mielikuvaharjoitteiden merkitys ei avaudu kuin itse kokeilemalla. Etäyhteys toimii moitteetta. Pariharjoitukset oli helppoja kun oli tuttu työkaveri jonka kanssa tehdä. Vieraiden ihmisten kanssa etäyhteyden avulla tehtävät harjoitteet saattaisivat vaatia parempaa ryhmäytymistä? Voin lämpimästi suositella koulutusta.
Riikka, sairaanhoitaja

”Koulutusohjelma on antanut minulle lisää vaikuttavia välineitä asiakastyöhön psykologina sekä lisännyt omaa itsetuntemusta. Monet harjoitukset ovat olleet yllättävän voimallisia ja olen pitänyt koulutuksen kokemuksellisuudesta. Myös etänä osallistuminen koulutuspäiviin on ollut toimivaa ja luentoja on voinut katsoa myös jälkikäteen, mistä iso plussa.”
Jenni, psykologi, Helsinki

”Skeematerapiakoulutus on ollut itselleni merkittävä sekä henkilökohtaisesti että myös ammatillisen kehittymisen kannalta. Mielestäni skeematerapian näkökulma ihmisen elämään on parantava, lohdullinen ja syvällinen. 
On tärkeää, että skeematerapeuttinen työskentely auttaa ihmistä löytämään elämässään turvaa, luottamusta ja iloa, ja tämä tapahtuu sellaisen työskentelyn avulla, joka keskittyy lapsuuden vaikeisiin tilanteisiin. Kun näitä tilanteita tutkitaan mielikuvaharjoitusten avulla, päästään turvallisesti kohtaamaan, tunnistamaan ja tuntemaan uudelleen niitä tunteita, joita lapsuuden vaikeissa tilanteissa on herännyt. Tämä on sekä vapauttavaa että synnyttää oivalluksia. 
Skeematerapian menetelmät ovat käytännöllisiä ja toimivia, ja koen että tämä prosessi on muuttanut myös minua itseäni.
Suosittelen koulutusta lämpimästi.”
Susanna, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Helsinki

”Skeematerapian koulutusohjelma rikastutti omaa työkalupakkiani ja laajensi näin mahdollisuuksiani tukea asiakkaitani itsetuntemuksen lisäämisessä ja mielentaitojen kasvattamisessa. Suosittelen lämpimästi kaikille ihmissuhdetyössä toimiville tätä koulutusohjelmaa.”
Pia, mielenterveys- ja päihdehoitaja, Helsinki

”Voin suositella skeematerapiakoulutusta kaikille ihmisille, sillä se avaa aivan uuden ymmärryksen itseen ja ympäröivään maailmaan.
Skeematerapian avulla olen kyennyt tekemään läpinäkyväksi asiakkaiden toiminnan haasteita ja heidän ymmärrystä omaan toimintaansa. 
Skeematerapia on auttanut sekä minua ja asiakkaitani pysähtymään luonnollisella tavalla tutkimaan käyttäytymistä ihmissuhteissa. 
Pariterapiassa skeemojen ymmärtäminen ja käyttäytymismallien muuttaminen on ollut olennainen asia, jotta ihmissuhde on muuttunut toimivammaksi.
Kimmon koulutus on mukaansatempaavaa itsetutkiskelua, jossa on hyvä ja turvallinen ilmapiiri. Oman elämän ja minuksi tuleminen saa uuden suunnan tämän koulutuksen avulla. Uskomusten ymmärtäminen ja niistä luopumista voin suositella kaikille. Tässä koulutuksessa riittää kun haluat tehdä itsellesi palveluksen ja hypätä rohkeasti mukaan.”
Marjut, psykiatrinen sairaanhoitaja, Uusimaa

”Kävin skeematerapiakoulutuksen pari vuotta sitten ja koulutuksen merkitys itselleni oli käänteentekevä niin henkilökohtaisella kuin ammatillisella tasolla. Sain uutta ymmärrystä omista tunnelukoistani, joita olin kuvitellut jo selvittäneeni. Koulutus aktivoi kuitenkin lukkojani aivan uudella tasolla ja jouduin ns. aloittamaan itseni tutkimisen ”alusta”. En tietenkään aivan alusta, mutta siltä se silloin tuntui.
Olen koulutuksen jälkeen ryhtynyt tekemään skeematerapiaan pohjautuvaa itsetuntemusohjausta. On ollut ilo huomata, että tunnelukkotyö on puhutellut ihmisiä niin, että heidän on ollut helppo valita kyseinen malli itsetuntemuksensa työstämisen yhdeksi välineeksi. 
Koen itse, että koulutuksen antamat eväät olivat erinomainen pohja, jolle perustan ohjaukseni. Siihen on erittäin helppoa liittää mukaan kehollisia harjoitteita sekä mindfulness- ja meditaatiotyyppistä työskentelyä. Pidän tätä skeematerapian vahvuutena: sen joustavuutta ja mahdollisuutta muokata mallista tekijänsä näköinen. 
Työn alla on vielä se, miten kytkeä mukaan taidelähtöisiä menetelmiä (erityisesti musiikki), koska uskon syvästi taiteella olevan suuri merkitys silloin, kun sanat eivät ole jostain syystä saatavilla.”
Tuovi, musiikkiterapeutti, Turku

”Olen kokenut runsaasti hyötyä käymästäni skeematerapiakoulutuksestasi työssäni psykiatrian sairaanhoitajana psykiatrian poliklinikalla:

  • kouluttajana olit rauhallinen, selkeä ja havainnollinen
  • jaoit auliisti tietojasi ja kokemustasi meille
  • koulutustilanteet pystyivät struktuurissa ja aikataulussa
  • harjoitukset ja parityöskentely oli opettavaista ja mieleenpainuvaa
  • sain hyvän oppimateriaalin rungoksi itsenäiseen työskentelyyn, jota etenkin alkuun noudatin säntillisestikin
  • myöhemmin kokemuksen kartuttua, olen joustavammin hyödyntänyt materiaalia pienempinä osioina mm. rajallisen käytettävissä olevan ajan johdosta
  • potilaat ovat pitäneet työskentelymuodosta
  • skeematerapia on antanut struktuuria epävakaiden potilaiden kanssa työskentelyyn ja samalla huomioinut potilaan kuulluksi tulemisen kokemuksen”

Outi, psykiatrian sairaanhoitaja, Riihimäki

”Yhteinen matkamme on tuonut ymmärrystä itseen, rohkeutta kohdata kohtaamattomia, kykyä tiedostaa sekä etsiä ja löytää vastauksia vuosia avoinna olleisiin kysymyksiin. Koulutuksen aikana olen saanut kasvaa pieneksi, kohdata sisäisen lapsen minussa ja luoda turvallisuuden sekä jatkuvuuden kokemuksia omaan elämääni. Kun tiedostaa ja hyväksyy oman haavoittuvuuden, tarvitsevuuden, inhimillisyyden ja ihmisyyden, on mahdollisuus kohdata rohkeammin toinen ihminen, olla aidommin läsnä ja kuunnella ymmärtääkseen – ei vastatakseen – tukea tarvitsevalle omassa työssäni ja oman elämäni kohtaamissa. Mahdollisuus hyvään ja syvään elämään kasvaa, mitä vähemmin pelko ja viha sitä rajoittavat.”
Miia, sairaanhoitaja, Helsinki

Sain koulutuksesta loistavia työvälineitä työhöni, uskon että näin voin auttaa asiakasta omien tunnelukkojen kanssa työskentelyssä ja toipumisprosessissa. Opin käyttämään lomakkeistoja, joista osa oli jo aiemminkin tuttuja, mutta käyttö aukeni entisestään. Erityisesti moodikartan tekeminen oli innostavaa, sillä siitä asiakas pystyy saamaan itsestään hyödyllistä lisäinformaatiota ja näin pääsee muuttamaan toimintaansa haitallisissa tilanteissa. Vahva suositus kaikille jotka kaipaavat oman tietotaidon syventämistä ja kehittämistä! Kouluttajan tapa opettaa oli innostavaa ja sitä jaksoi seurata hyvin etäyhteyksienkin päästä. Bonuksena se, että koulutuksen aikana oppi myös paljon lisää itsestään. Etäopetuksen toimi oikein loistavasti, kaikki oli informoitu ja opastettu erittäin hyvin. Pääsin osallistumaan koronasta huolimatta etäyhteyden kautta. Vahva suositus tällaiselle opetusmuodolle. Iso kiitos Kimmolle!”
Mari, päihdehuollon ohjaaja, Kankaanpää

Loistava koulutus jossa halutessaan saa mennä hyvinkin syvälle omiin prosesseihin ja tunteisiin. Suosittelen ehdottomasti kaikille, ketkä tekevät auttamistyötä tai ovat kiinnostuneita omasta henkisestä kehityksestä. Kimmo on lämmin, empaattinen ja erittäin asiantunteva opettaja jonka johdolla vaikeidenkin tunteiden kohtaaminen tuntui turvalliselta. Meillä oli myös huikea ryhmä, jossa ihmiset rohkeasti avasivat omia kokemuksiaan ja ilmapiiri oli lämmin. Ehdottomasti hyödyllisintä oli se, mitä opin itsestäni koulutuksen aikana. Sitä kautta osaan myös toimia omassa ammatissani paremmin. Ja tietenkin terapian prosessista ja työkaluista on paljon hyötyä omassa työssäni potilaiden kanssa.”
Etta, psykiatrinen sairaanhoitaja, Helsinki